Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej”

z Nowego Miszewa za rok 2009.

 1.

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi„Razem Lepiej”

Siedziba i adres organizacji:

Ul. Pałacowa 2; Nowe Miszewo; 09-470 Bodzanów; powiat płocki, województwo mazowieckie.

Numer KRS

0000138075

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń - Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny Dział A – 666 z dnia 14/08/2000r.

Wpis pierwszy KRS  06/11/2002r.

REGON

611074818

Dane dotyczące członków zarządu:

-      Jarosław Malarski – prezes; zamieszkały: ul. Rembielińskiego 5/32; 09-400 Płock;

-      Artur Burc – skarbnik; zamieszkały: ul. Długa 34; 09-470 Nowe Miszewo;

-      Anna Ziółkowska – sekretarz; zamieszkały: Miszewo Murowane,             ul. Starowiejska Nr 16; 09-470 Bodzanów;

-      Krzysztof Pakieła – członek; zamieszkały; Nowe Miszewo; ul. Kwiatowa 1; 09-470 Bodzanów

-      Paweł Jankowski – członek; zamieszkały: Niesłuchowo Nr 7; 09-470 Bodzanów

Cele statutowe organizacji:

-      Tworzenie i rozwijanie różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży ze środowiska wiejskiego,

-      Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, a szczególnie z młodzieżą i dziećmi, w celu zapobiegania społecznemu wykluczaniu i marginalizacji tych osób,

-      Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, młodzieży, dzieciom i ich rodzinom, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej, oraz w razie potrzeby, charytatywnej, a także prowadzenie profilaktyki zdrowia i uzależnień dla tejże grupy osób

-      Rozwój i wspieranie różnych form rehabilitacji, jak również stwarzanie szerszego dostępu do uprawiania sportu i rekreacji dla tych osób,

-      Podnoszenie poziomu życia na wsi poprzez organizacyjne, prawne i finansowe wspieranie inicjatyw związanych z lokalną infrastrukturą, kulturą i sportem,

-      Pomoc organizacyjna i rzeczowa osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, które podejmują w/w działania.

 

2.      Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

 

W 2009 roku, Stowarzyszenie „Razem Lepiej” zrealizowało cele statutowe w ramach następujących programów:

 

  1. Mazowiecki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Płock `2009

Były to zawody sportowe w pływaniu osób niepełnosprawnych (VIII edycja), przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie, niesprawnych ruchowo z domów pomocy społecznej, ośrodków szkolno - wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz osób indywidualnych z różnego rodzaju schorzeniami i upośledzeniami. W Mityngu udział wzięło udział 150 osób „sprawnych inaczej” + opiekunowie – grupy z terenu Województwa Mazowieckiego. Stowarzyszenie „Razem Lepiej” jako główny organizator wystąpiło do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie imprezy.

Współorganizatorzy:

ü      Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku,

ü      Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie,

ü      Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie,

ü      Olimpiady Specjalne Polska Oddział Mazowieckie.

Program zrealizowany ze środków PFRON.

  1. Spartakiada Sportowa dla Niepełnosprawnych Nowe Miszewo `2009

Impreza o charakterze sportowo rekreacyjnym, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego, z ukierunkowaniem na osoby z placówek opieki całodobowej oraz dla osób zgłoszonych indywidualnie. Główny nacisk w spartakiadzie kładziony był na krzewienie kultury fizycznej i sportu w połączeniu z rekreacją i zabawą, a także z integracją ze środowiskiem ludzi zdrowych. Współorganizatorzy:

ü      Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” oraz

ü      Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie.

Zadanie dotowane było ze środków Ministerstwa Sportu.

  1. Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z małych terenów wiejskich „Razem zawsze lepiej”.

W zadaniu udział wzięły dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym [50 osób] uczęszczające do lokalnych szkół w Nowym Miszewie [Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum]. Oprócz zajęć tematycznych [fotograficzno – komputerowe, plastyczne, muzyczne] oraz sportowo rekreacyjnych i wolnoczasowych, dzieci miały zorganizowane zajęcia profilaktyczne dotyczące życia bez nałogów.

Zajęcia pozwolą na miłe spędzenie czasu poza szkołą, umożliwiły nauczenie się wielu nowych rzeczy (w oparciu o cele poznawcze, kształcące i wychowawcze), a także poprzez sport i rekreację prowadzoną na świeżym powietrzu oraz w hali gimnastycznej Gimnazjum w Miszewie wpłynęły na usprawnianie fizyczne dzieci i młodzieży oraz utrzymanie dotychczasowej kondycji. Z kolei zajęcia wolnoczasowe umożliwiły udział w grach i zabawach świetlicowych, muzycznych, ruchowych. Ponadto zajęcia te pozwoliły na udział w wielu imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, takich jak: wystawy, konkursy tematyczne, sprawnościowe, wyjazdy do instytucji kultury zarówno na terenie gminy jak i powiatu płockiego.

Świetlica dotowana była ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

  1. Letnia Olimpiada Sportowa dla Niepełnosprawnych Nowe Miszewo `2009

Impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla ludzi „sprawnych inaczej” (XVII edycja).W imprezie uczestniczyło 250 osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami) z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej z terenu całego kraju, a także 350 osobowa grupa (widzów z okolicznych miejscowości). Oprócz zawodów sportowych zorganizowano szereg atrakcji kulturalno - rozrywkowych dla ogółu społeczeństwa (pełno i niepełnosprawnych jego członków). Współorganizatorzy:

ü      Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” oraz

ü      Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie.

Olimpiada dotowana była ze środków PFRON.

  1. Integracyjny Plener malarski „Mazowiecka Wieś” IX edycja:

W zadaniu udział wzięło 100 osób – 10-ciu niepełnosprawnych artystów z terenu gmin Bodzanów, Bulkowo, Wyszogród, Mała Wieś i Radzanowo oraz 80-cio osobowa grupa przedstawicieli uzdolnionej młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z tychże gmin, instruktorzy terapii z plastycznym przygotowaniem, a także 10-cioro malarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów, na co dzień mieszkających poza powiatem płockim (woj. Mazwieckie i Łódzkie) oraz grupa zaprzyjaźnionych profesjonalnych artystów z Płocka, Łącka i Bodzanowa.

Wszystkie osoby biorące udział w plenerze, przez okres 10 dni uczestniczyły w zajęciach, których głównym celem było kształtowanie i rozwój uzdolnień malarskich. Celem pleneru „Mazowiecka wieś” było także ukazanie piękna przyrody, zaprezentowanie ciekawych miejsc ziemi mazowieckiej. Wymiana doświadczeń wielu artystów profesjonalnych z grupą młodzieży i niepełnosprawnymi artystami, służyła indywidualnemu rozwojowi tych osób. Była także doskonałą formą podtrzymywania polskich tradycji związanych z kulturą i sztuką. Szereg imprez towarzyszących plenerowi takich jak: wspólne wycieczki, ognisko, spotkania z młodzieżą sprzyjały lepszemu poznaniu, zintegrowaniu i przybliżeniu polskiej kultury innym osobom.

Bez wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który przeznaczył środki na realizację zadania, integracyjne warsztaty plastyczne Pleneru Malarskiego Mazowiecka Wieś – IX edycja nie mogłyby być zrealizowane.

Zajęcia z młodzieżą prowadzone były w Integracyjnym Domu Kultury Spichlerz w Nowym Miszewie, zaś Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” i Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS udostępniły pracownie terapeutyczne oraz na zlecenie Stowarzyszenia zapewniły bazę noclegową i żywieniową.

Program dotowany był ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

6. VII powiatowy turniej sportowy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „W małym ciele wielki duch”.

Turniej sportowy „W małym ciele wielki duch” odbył się w kwietniu 2009 roku. W imprezie uczestniczyły dzieci z klas I – III szkół podstawowych powiatu płockiego ziemskiego i grodzkiego z Bulkowa, Małej Wsi, Łętowa, Bodzanowa, Ciesiel, Święcieńca, Nowego Miszewa oraz z Płocka [SP Nr 3]. Udział w Turnieju dał możliwość aktywnej rekreacji, rozwinął umiejętności sportowe i podniósł (zwiększył) kondycję fizyczną dzieci. Dodatkowym atutem była możliwość poznania rówieśników, wspólna zabawa, co stworzyło także szansę dla odkrywania własnych uzdolnień i zainteresowań dzieci. Organizacja turnieju (wspólne przebywanie) była doskonałą formą przekazywania informacji, nawiązywania kontaktów, zawiązywania przyjaźni, wreszcie kształtowania pożądanych postaw.

Dzięki dotacji oraz współpracy z Urzędem Gminy w Bodzanowie, lokalnymi szkołami z terenu gminy skorzystaliśmy z:

ü      Hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie

Jest to obiekt jest przygotowany do prowadzenia zajęć sportowych, dla każdej grupy wiekowej. Do dyspozycji uczestników turnieju oddane zostały pomieszczenia socjalne oraz szatnie [wyposażone są w toalety, łazienki z prysznicami, wodę bieżącą ciepłą i zimną].

ü      Sprzętu sportowego stanowiącego własność Publicznego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej z Nowego Miszewa, oraz własnego, znajdującego się w posiadaniu Stowarzyszenia.

ü      Sprzętu nagłaśniającego stanowiącego własność Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie oraz własność Stowarzyszenia

 Z zakupu nagród dla uczestników turnieju [sprzęt sportowy, puchary] oraz artykułów spożywczych [pączki, ciasta, napoje, soki, owoce, naczynia jednorazowe].

Program zrealizowany ze środków Powiatu Płockiego.

7. Spływ kajakowy „Razem lepiej”

Zadanie przeznaczone było dla osób niepełnosprawnych, z kierunkowaniem na turystykę, rekreację i sport tychże osób. Polegało na zorganizowaniu w okresie letnim trzech kilkudniowych spływów kajakowych. Jako bazę wybrano Uktę i jej malownicze okolice. W czasie zajęć odbywały się spływy kajakowe, do których przygotowywać musieli się wspólnie niepełnosprawni oraz ich opiekunowie czuwający nad bezpieczeństwem tych osób w terenie [na lądzie] jak i na wodzie. Każdorazowe przygotowanie terenu, rozbicie biwaku uczyło samodzielności, podnosiło umiejętności związane z przetrwaniem w polowych warunkach, uczyło współpracy i kontaktu z drugim człowiekiem, a także dawało poczucie spełnienia i samorealizacji. Przebywanie w kajaku „na wodzie” rozwijało tężyznę fizyczną, dawało poczucie własnej siły i zadowolenie z jej wykorzystania. Wyrabiało także nawyk ponoszenia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Program dotowany był ze środków Ministerstwa Sportu.

 

Nadmienić należy, że od 2004 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju polskiej Wsi „Razem Lepiej”, nieprzerwanie, prowadzi Integracyjny Dom Kultury „Spichlerz”, gdzie prowadzone są zajęcia terapeutyczne oraz świetlicowe dla dzieci i młodzieży z terenu lokalnego środowiska, z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. W grudniu 2009 roku zorganizowano także spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży.

Ponadto pod egidą Stowarzyszenia w IDK „Spichlerz” funkcjonuje Klub Seniora „Pogodna jesień” dla mieszkańców okolicznych miejscowości w wieku poprodukcyjnym, który obecnie funkcjonuje jako Koło Terenowe Nr 6 Płockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stowarzyszenie dotowało organizacje imprez i wyjazdów dla członków klubu.

W ramach pozyskanych środków finansowych z 1%, czy też z darowizn pieniężnych, Stowarzyszenie wsparło osoby indywidualne, przekazując środki finansowe na rehabilitację fizyczną [1 osoba], bądź też dofinansowało zakup pompy insulinowej i niezbędnego do niej osprzętu [1 osoba]. Przy zakupie pompy insulinowej dodatkowe pieniądze przekazało także na ten cel Stowarzyszenie Płetwonurków „Viking” z Płocka.

Nadmienić także należy, że na wniosek Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców ZPO w Nowym Miszewie, po udokumentowaniu wpłat 1 % przez rodziców dzieci, Stowarzyszenie przekazało środki finansowe na rzecz szkoły i dzieci tam uczęszczających.

Po rozpatrzeniu wniosku DPS w Goślicach, dotyczącego prośby o dofinansowanie uroczystości integracyjnej „Dzień pieczonego ziemniaka”, którą przewidziano na dzień 11.09.2009 dla niepełnosprawnych mieszkańców dps i uczestników wtz z terenu powiatu płockiego, Stowarzyszenie przychyliło się do prośby i także wsparło finansowo w/w imprezę.

Na prośbę organizatorów Turnieju Tenisa Stołowego TOP NAD Jarem w DPS w Nowym Miszewie Stowarzyszenie ufundowało paczki ze słodyczami dla każdej drużyny biorącej udział w Turnieju.

Ponadto, Stowarzyszenie w sposób ciągły, współpracuje z lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej, urzędami, palcówkami opiekuńczo - terapeutycznymi oraz edukacyjnymi zarówno z terenu gminy jak i powiatu płockiego.

Stała współpraca odbywa się z:

ü      Domem Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie;

ü      Warsztatami Terapii Zajęciowej przy DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie;

ü      Szkołą Podstawową w Nowym Miszewie [w ramach Zespołu Placówek Oświatowych];

ü      Publicznym Gimnazjum w Nowym Miszewie;

ü      Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem” z Płocka.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej         

W roku 2009, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” nie prowadziło działalności gospodarczej

4. Odpisy Uchwał Zarządu Stowarzyszenia        

W roku sprawozdawczym odbyły się 2 Walne Zgromadzenia Członków, uchwalono 6 uchwały dotyczących:

WZ z dnia 13/03/2009r.:

ü      uchwała Nr 1/2009 zatwierdzająca sprawozdania merytoryczne i finansowe zarządu Stowarzyszenia za rok 2008. (odpis uchwały w załączeniu).

ü      Uchwała Nr 2/2009 zatwierdzająca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2008 (odpis uchwały w załączeniu)

ü      Uchwała Nr 3/2009 zatwierdzająca program działania Stowarzyszenia na rok 2008 (odpis uchwały w załączeniu)

WZ z dnia 16.10.2010:

ü      uchwała Nr 4/2009 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (odpis uchwały w załączeniu).

ü      Uchwała Nr 5/2009 dotycząca zatwierdzenia składu Zarządu Stowarzyszenia (odpis uchwały w załączeniu).

ü      Uchwała Nr 6/2009 dotycząca zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (odpis uchwały w załączeniu).

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł

W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły: 98.165,66 zł

W tym:

- składki członkowskie 2.380,00 zł   

- dotacje na realizacje programów z budżetu państwa 46.900,00 zł         

- darowizny pieniężne 38.870,39 zł  

- odsetki bankowe 16,29 zł

- przychody z działalności statutowej  7.260,00 zł  

- pozostałe przychody operacyjne 2.738,98 zł        

6.         Informacja o poniesionych kosztach

W okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 80.525,85 zł           

W tym realizacja celów statutowych:

           - organizacja imprez kulturalnych, sportowych  36.503,56 zł          

            - prowizje bankowe, opłaty, itp.  217,30 zł   

            - pomoc charytatywna (rzeczowa i finansowa) 9.005,40 zł

            - wynagrodzenia i inne świadczenia 18.300,00 zł   

            - koszty administracyjne 1.812,00 zł

            - koszty bieżące  świetlicy  13.710,43 zł      

            - amortyzacja 977,16 zł        

7.         Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu   

W roku sprawozdawczym nie zatrudniono osób w oparciu o umowy o pracę. Na umowy zlecenia, które realizowane były wyłącznie z dotacji na realizację programów zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe wydatkowano  18.300,00 zł.

Ponadto dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Integracyjnym Domu Kultury „Spichlerz” prowadzonym przez Stowarzyszenie realizowane były 2 umowy przygotowania zawodowego.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł

Nie udzielano pożyczek pieniężnych, nie nabywano obligacji, akcji, nieruchomości, ani innych środków trwałych.

Wartość aktywów:

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  30.265,10 zł.

Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych     

            Stowarzyszenie składa roczną deklaracje podatkową CIT-8. W roku sprawozdawczym 2009 wykazano zysk w wysokości 17.639,81 zł.

Ponadto Stowarzyszenie dokonało wpłaty podatku od wynagrodzeń (umów zleceń) wykazanego w deklaracji podatkowe PIT – 4R na kwotę 1.174,00 zł.

Informacja na temat prowadzonych kontroli w Stowarzyszeniu         

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu przeprowadzona była kontrola przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, która nie zgłosiła zastrzeżeń do prowadzonej działalności.

Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej"    
Adres: 09-470 Bodzanów, Nowe Miszewo ul.Pałacowa 2        
Przedmiot działalności: działalność charytatywna zgodnie ze statutem stowarzyszenia    
KRS - 0000138075            
           
  BILANS ZA 2009r.      
           
AKTYWA Stan na koniec 2008 Stan na koniec 2008   PASYWA Stan na koniec 2008 Stan na koniec 2008
A. Aktywa trwałe 11 272,25 10 295,09   A. Kapitał (fundusz) własny 22 920,38 40 560,19
I. Wartości niematerialne i prawne       I. Kapitał podstawowy -1 289,48 22 920,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe 11 272,25 10 295,09   II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy    
III. Należności długoterminowe       III. Udziały (akcje) własne    
IV. Inwestycje długoterminowe       IV. Kapitał zapasowy    
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       V. Kapitał z aktualizacji wyceny    
        VI. Pozostałe kapitały rezerwowe    
        VII. Zysk z lat ubiegłych 21 353,31  
        VIII. Zysk (strata) netto 2 856,55 17 639,81
        IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego    
B. Aktywa obrotowe 14 374,03 30 265,10   B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 725,90  
I. Zapasy       I. Rezerwy na zobowiązania    
II. Należności krótkoterminowe       II. Zobowiązania długoterminowe    
III. Inwestycje krótkoterminowe 14 374,03 30 265,10   III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 725,90  
     - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 374,03 30 265,10   IV. Rozliczenia międzyokresowe    
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            
Aktywa razem 25 646,28 40 560,19   Pasywa razem 25 646,28 40 560,19
           
           

Rachunek zysków i strat                                                                                    Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "RAZEM LEPIEJ"          za 2009r.

   
A.  Przychody z działalności statutowej 95 410,39
  I.Przychody z działalności statutowej 9 640,00
  II. Darowizny 38 870,39
  III. Dotacje i subwencje 46 900,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 80 512,85
  1. Zużycie materiałów i energii 51 773,94
  2. Usługi obce  217,30
  3. Podatki i opłaty 0,00
  4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 18 300,00
  i inne świadczenia  
  5. Amortyzacja 977,16
  6. Pozostałe 9 244,45
C. Wynik finansowy na działalności statutowej 14 897,54
  (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)  
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 738,98
E. Pozostałe koszty operacyjne 13,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 17 623,52
G. Przychody finansowe 16,29
H. Koszty finansowe 0,00
I. Zyski (strata) brutto (F+G-H) 17 639,81
J. Podatek dochodowy  0,00
K. Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysku  0,00
  (zwiększenia straty)  
L. Zysk (strata) netto ( I-J-K) 17 639,81
   
  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:  
  1. Jarosław Malarski - prezes...............................................  
  2. Anna Ziółkowska - sekretarz..........................................  
  3. Artur Burc - skarbnik........................................................  
  4. Paweł Jankowski - członek..............................................  
  5. Krzysztof Pakieła - członek................................................