Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej"

 

ROZDZIAŁ I

§ 1

            STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEJ WSI „RAZEM LEPIEJ”, zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

1.    Tworzenie i rozwijanie różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży ze środowiska wiejskiego.

2.    Integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, a szczególnie z młodzieżą i dziećmi, w celu zapobiegania społecznemu wykluczaniu i marginalizacji tych osób.

3.    Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, młodzieży, dzieciom i ich rodzinom, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej, oraz w razie potrzeby, charytatywnej.

4.    Rozwój i wspieranie różnych form rehabilitacji, jak również stwarzanie szerszego dostępu do uprawiania sportu i rekreacji dla tych osób.

5.    Podnoszenie poziomu życia na wsi poprzez organizacyjne, prawne i finansowe wspieranie inicjatyw związanych z lokalną infrastrukturą, kulturą i sportem.

6.    Pomoc organizacyjną i rzeczową osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, które podejmują w/w działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miszewo Murowane; 09 - 471 poczta Miszewo, powiat płocki.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

            Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

            Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 

            Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

            Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z nazwą i adresem o następującej treści: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej”
09 - 471 Miszewo Murowane
NIP 774-26-41-040,     Reg. 611074818
tel. (0-24) 260-61-05, 260-60-38

§ 8

            Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1.    Współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia;
2.    Pozyskiwanie środków od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób prywatnych na:
a)   organizowanie imprez integrujących osoby niepełnosprawne, młodzież i dzieci w środowisku wiejskim,
b)   rozwój wiejskiej infrastruktury; oczyszczalnie ścieków, wodociągi, gazociągi, sale gimnastyczne, domy kultury itp.
c)     inne działania statutowe,
3.    Organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleń celem poszukiwania nowych form wspierania osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży wiejskiej
4.    Współpracę z samorządem lokalnym, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
5.    Organizowanie obozów rekreacyjno - sportowych, imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne i środowiska lokalne ze szczególnym uwzględnieniem  młodzieży szkolnej;
6.    Współpracę z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami charytatywnymi;
7.    Podejmowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego;
8.    Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń;
9.    Działalność gospodarczą;
10.Angażowanie się w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej.

§ 9
 Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 11
Cele, o których mowa w paragrafie 8 Stowarzyszenie realizuje wykorzystując właściwe temu celowi środki i sposoby działania m.in. poprzez:
1.       organizowanie zebrań, sympozjów, konferencji, pogadanek, dyskusji, kursów;
2.       zloty, obozy, rozgrywki i zawody sportowe
3.      
organizowanie przedstawień, koncertów, przeglądów, spotkań ze znaczącymi osobistościami.

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz małoletni, przy czym małoletni poniżej 16 tego roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, który złoży deklarację członkowską.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 13
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 14
1.    Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a)  
swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i roli znaczenia Stowarzyszenia;
b)   dbać o jego dobre imię;
c)   
popierać i czynnie realizować jego cele;
d) 
przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu;
e)   wypełniać cele i zadania statutu oraz postanowienia regulaminów, a także decyzje władz Stowarzyszenia, a nadto troszczyć się o jego rozwój
f)     wykonywać pracę na rzecz Stowarzyszenia.
2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a)   przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
b)   wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
c)    korzystać z lokali Stowarzyszenia;
d)  korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
e)   korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji wszystkich członków;
f)     korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie
3.    Małoletni powyżej 16 roku życia nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego

 § 15
1.    Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 
2.    W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3.    Formę i rodzaj wspierania stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają  z Zarządem Stowarzyszenia.
4.    Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w Par. 14 ust. 2 pkt a - f

 

§ 16

            Skreślenie z listy Stowarzyszenia następuje przez:
1.      pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu;
2.      wykluczenie przez Zarząd, a mianowicie:
a)   za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b)   nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia
c)    na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b;
d)  utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu
3.      śmierć członka.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia. Uchwała walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 18

            Za zgodą Zgromadzenia Ogólnego możliwe jest wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia.

§ 19

            Warunki pracy i płacy pracownika biura Stowarzyszenia określa Zarząd.

 

ROZDZIAŁ II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

            Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zgromadzenie Członków;
2.    Zarząd;
3.    Komisja Rewizyjna.

§ 21

            Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, nie kończy się jednak przed terminem najbliższego Zgromadzenia Ogólnego.

§ 22

                        Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne Zgromadzenie Członków.

1.             Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscach i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2.             W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3.             W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4.   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)   uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
b)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c)    uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
d)  uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
e)   wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f)     uchwalanie zmian statutu;
g)   podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
h)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
i)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
j)     rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
5.             Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
6.             Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23

1.             Uchwały dotyczące wyboru władz i organów Stowarzyszenia, zmiana statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz spraw majątkowych, Zgromadzenie Ogólne podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.

2.             Inne uchwały podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.

§ 24

            Głosowanie jest jawne.

§ 25

            1.            Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2.            Zarząd składa się z prezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch członków 
3.             Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2 letnią kadencję
4.             Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5.             Do kompetencji Zarządu należy:
a)       przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c)       kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
d)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
e)       uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
f)        zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
g)      składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu.

§ 26

Zarząd podejmuje uchwałę większością głosów, Par. 21 stosuje się odpowiednio.

§ 27

            Dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje prezes lub członek Zarządu, zaś w przypadku zobowiązań finansowych prezes i skarbnik lub skarbnik i upoważniony członek Zarządu.

§ 28

1.    Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 członków.
3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)   kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b)   składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
c)    występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia.


ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I FUNDUDSZE STOWARZYSZENIA

§ 29

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :

·      darowizn, spadków, zapisów i dotacji;

·      działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

·      nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, 

·      otwierania kont bankowych;

·      składek członkowskich, których wysokość i terminy płatności ustala Zgromadzenie Ogólne.

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, której dochody przeznaczone będą na działalność statutową Stowarzyszenia.

  2. Do obowiązków skarbnika należy:

a.    prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków; 

b.   czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co osobiście odpowiada.

  1. Zabrania się przeznaczania majątku Stowarzyszenia, na:

a)      udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi";

b)     przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;  

c)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku;

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

            Likwidacje majątku Stowarzyszenia przeprowadza ostatni Zarząd lub w innych przypadkach osoby bądź instytucje przewidziane w przepisach prawa.

§ 31

            O przeznaczeniu zlikwidowanego majątku decydują członkowie założyciele. W sprawach nie uregulowanych do niniejszego statutu mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.